‘ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ’

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ

ਕੁਝ ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ਼ ਨਹੀਂ,
ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ,
ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਦ ਤੇ ਜਰਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਦਿਲ ਤੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ,
ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਿਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਜਬਾਤ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ,
ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਜੇ ਮਾਪੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਲੋਕਾਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਆਰੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ,
ਦਿਲ ਤੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ,
ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਿਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ,
ਰਾਮ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਨਵਾਸ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਨੂੰ,
ਹਰ ਸਾਲ ਉਡੀਕਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ,
ਆਪਣਿਆਂ ਬਿਨ ਜਿਉਣਾ ‘ਸਤਵੀਰ’ ਕੋਲ਼ ਹੱੱਲ ਨਹੀਂ ,
ਦਿਲ ਤੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ,
ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਿਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
( ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਇਟਲੀ)

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares